มีผลลัพธ์

การรับรองสภาการพยาบาล

หน้าหลัก >การรับรองสภาการพยาบาล

ปีการศึกษา 2563-2567

ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา

สภาการพยาบาลให้การรับรอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2558-2562

ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา

สภาการพยาบาลให้การรับรอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2553-2557

ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา

สภาการพยาบาลให้การรับรอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2548-2552

ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา

สภาการพยาบาลให้การรับรอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา

ดูรายละเอียด
Your Chat Plugin code