มีผลลัพธ์

วัตถุประสงค์ขององค์กร

หน้าหลัก >วัตถุประสงค์ขององค์กร
1

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านวิชาชีพพยาบาล ด้านสมรรถนะสากล ด้านทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะบัณฑิตแห่งการุณย์ (KARUN)

2

สร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

3

บริการวิชาการแก่สังคมโดยการเพิ่มพูนความรู้ด้านการพยาบาลแก่พยาบาลวิชาชีพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตกรุงเทพ มหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม

4

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5

บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

6

พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

Your Chat Plugin code