มีผลลัพธ์

นโยบายและแผน

หน้าหลัก >นโยบายและแผน

นโยบายด้านการวิจัย

   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กำหนดนโยบายด้านการวิจัย คือ การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการทำวิจัย แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการวิจัย แต่งตำราและ งานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัย ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยและนำผลงานวิจัยมาใช้ในการ พัฒนาพันธกิจหลักของคณะพยาบาลฯ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพคนเมือง อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ เอื้อต่อการค้นคว้าวิจัยและการประมวลความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานบริการวิชาการ

นโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์ นำนโยบายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานคร และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและกีฬา มากำหนดเป็นนโยบายของคณะพยาบาลฯ ดังนี้ คือ คณะพยาบาลมุ่งสืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา ดำรงไว้ และเผยแพร่ ศิลปะ กีฬา ภูมิปัญญาไทย และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและของชาติ มีการบูรณาการกับภารกิจอื่นของคณะพยาบาลฯ โดยความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วม

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

   คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรนำศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมชุมชน/สังคมให้เข้มแข็ง ร่วมสร้างมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบูรณาการโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาคณะพยาบาลฯให้เป็นศูนย์จัดการประชุมและบริการวิชาการที่เน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง ให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน

นโยบายด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา

   คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์เชื่อว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคณะพยาบาลฯ และเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีระบบและกลไกและมีแผนพัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ คณะพยาบาลฯ มีการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในและจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะพยาบาลฯอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนการบริหารจัดการที่คำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาคณะพยาบาลฯ ตามพันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Your Chat Plugin code