มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >รวมข้อมูลสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

งานบริการนักศึกษา

- งานรับสมัคร
ติดต่อภายใน 8309,8310

- งานรับเอกสารการเรียน
ติดต่อภายใน 8310

- งานตรวจข้อสอบ / ตรวจประเมิน
ติดต่อภายใน 8309,8310

- ทรานสคริป
ติดต่อภายใน 8310

บริการออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

ข้อมูลการเรียน
บริการด้านสารสนเทศ
สิ่งสนับสนุนการเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 9

- ณ ห้อง6305 ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

- ณ ห้อง 6409 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
Your Chat Plugin code