KFN | กำหนดการทำสัญญาเข้าศึกษาและหนังสือค้ำประกันการเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

ประกาศแจ้งทำสัญญาการเข้าศึกษาและหนังสือค้ำประกันการเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผ่านระบบ Online (Google Meet)
ในวันที่ 30 พ.ค.-31 พ.ค. 2566 แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย

ผู้ทำสัญญาสามารถโหลดไฟล์รายชื่อ กำหนดการและขั้นตอนการทำสัญญาได้ที่ shorturl.asia/o2e01

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผลรางวัล Best Simulation Award 7 สาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่2)