KFN | กำหนดการและเอกสารมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

ขั้นตอนการมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน
ผู้มีิสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.
ณ ชั้น 1 ห้อง 6106 (อาคาร 6 ชั้น)
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ดาวโหลดกำหนดการและขั้นตอน (คลิ๊ก)

ดาวโหลดเอกสารประกอบการมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน (คลิ๊ก)
ดาวโหลดเอกสาร ทำสัญญาหอพักนักศึกษา (คลิ๊ก)

แนวทางการปฏิบัติการทำสัญญาเข้าศึกษา
และหนังสือค้ำกันการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คลิ๊ก)

**ผู้มารายงานตัวให้นำใบปพ.1 เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ยื่นที่โต๊ะรายงานตัวด้วย หากทางโรงเรียนยังไม่สามารถทำเอกสารปพ.1 เกรด 6 เทอมได้ ให้ใช้ฉบับเกรด 5 เทอม ยื่นแทน และต้องนำปพ.1 ฉับเกรด 6 เทอมมายื่นที่เจ้าหน้าที่ห้องระเบียนในวัน ปฐมนิเทศนักศึกษา ที่ห้องระเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารการุณยสภา** 

*โปรดอ่านรายละเอียดเอกสารให้ครบถ้วน
**สอบถามรายละเอียดการทำสัญญาค้ำประกันโทร 02-241-6500 ต่อ 8414

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

กำหนดการปฏิบัติงานวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการปฎิบัติงานและการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและประกวด Best Simulation Award ครั้งที่4
Your Chat Plugin code