มีผลลัพธ์

ดาวน์โหลดเอกสารป.โท

หน้าหลัก >ดาวน์โหลดเอกสารป.โท
ลำดับ รายการคู่มือ ดาวน์โหลด
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
2. คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา
3. แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาปริญญาโท
4. ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษา
5. แบบคำร้องขอเงินคืน(กรณีชำระเกิน)
6. แบบฟอร์มการขออีเมล์ KCN และ NMU
7. TS_01_แบบขออนุมัติแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา
8. TS_02_แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง
9. TS_03_แบบส่งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
10. TS_04_แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
11. TS_05_แบบส่งผลสอบวิทยานิพนธ์
12. TS_06_แบบส่งผลงานตีพิมพ์
13. คำร้องทั่วไป
14. คำร้องทั่วไป กรณี (ล่าช้า)
15. ขอย้ายคณะ-หลักสูตร-สาขาวิชา
16. แนวทางลาออกของนักศึกษา
17. แบบคำขอลาพักการศึกษา-รักษาสภาพนักศึกษา-และคืนสภาพนักศึกษา
18. แบบคำร้องขอเงินคืน (กรณีชำระเกิน)
19. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนข้อมูลประวัติ
20. แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
21. แบบคำร้องลงทะเบียน (กรณีไม่เป็นไปตามแนการเรียนตามแผนการศึกษา)
22. แบบคำร้องลงทะเบียนล่าช้า (ก่อนเปิดเรียน)
23. แบบคำร้องลงทะเบียนล่าช้า (หลังเปิดภาคการศึกษา)
Your Chat Plugin code