มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเชิญชวนร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารย์ ต่อร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ฉบับ

ขอเชิญชวนร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารย์ ต่อร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ฉบับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27