มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวที่น่าสนใจ

กำหนดการนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563

กำหนดการนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563

กำหนดการและเอกสารมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

กำหนดการและเอกสารมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่องทุนการศึกษาฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID –19)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่องทุนการศึกษาฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID –19) .pdf แบบขอรับทุนการศึกษาฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562 (1).pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ 2562) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่น ที่ 4 และเลื่อนระยะเวลาเปิดโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการฝึกอบรมหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบั ติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 และเลื่อนระยะเวลาเปิดโครงการ

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 2563

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 16 ประจำปีพุทธศักราช 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27