มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัคร รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัคร รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ฯ รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลรอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)