มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ 2562) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่น ที่ 4 และเลื่อนระยะเวลาเปิดโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการฝึกอบรมหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบั ติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 และเลื่อนระยะเวลาเปิดโครงการ

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 2563

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 16 ประจำปีพุทธศักราช 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิผ่านระบบ TCAS ระว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 นั้น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Your Chat Plugin code