มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา(Quota) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กลุ่มผู้รับทุนจากสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27